Polityka prywatności Aco

Aco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w związku z korzystaniem z aplikacji, usług i urządzeń acoGO!.

I. Podstawowe definicje

Użytkownik końcowy – osoba, z której urządzeniem – smartphonem łączy się acoGO!.

Subskybent – osoba lub podmiot, który wykupuje subskrypcję acoGO!, umożliwiając korzystanie z usługi użytkownikom końcowym

Administrator/instalator – osoba lub podmiot, która dokonuje faktycznej instalacji acoGO! i w danej lokalizacji (budynku) i zarządza nią.

II. Administrator Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Aco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Diamentowej 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000581321 i posługująca się numerem NIP 9721258093, zwana dalej Spółką. Kontakt ze Spółką w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem mailowym rodo@aco.com.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z aplikacji, usługi oraz urządzenia acoGO! i acoGO! Multi. Przetwarzaniu będą podlegały następujące Twoje dane:

  • Jeśli jesteś użytkownikiem końcowym – podany przez Ciebie, przy zakładaniu konta na naszej stronie myaco.pl adres e-mail
  • Jeśli jesteś subskrybentem – podany przez Ciebie, przy zakładaniu konta na naszej stronie myaco.pl adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, firma oraz nr NIP (w przypadku przedsiębiorców)
  • Jeśli jesteś jednocześnie użytkownikiem końcowym i subskrybentem usługi – podany przez Ciebie, przy zakładaniu konta na naszej stronie myaco.pl adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, firma oraz nr NIP (w przypadku przedsiębiorców).
  • Jeśli jesteś administratorem/instalatorem urządzenia – login podany przy zakładaniu konta administratora na stronie myaco.pl

Aplikacja acoGO! będzie przechowywać dane dotyczące połączeń pomiędzy nią, a urządzeniem acoGO!. Na tej podstawie możliwe będzie do ustalenia, kiedy i z którym urządzeniem, aplikacja zainstalowania w Twoim urządzeniu nawiązała połączenie.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, a po jej zawarciu wykonywania jej. Będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO z uwagi na obowiązki płynące z przepisów prawa. Określone przepisy prawa mogą nakładać na nas obowiązek przetwarzania danych osobowych, nawet jeśli zakończymy świadczyć dla Ciebie usługi. Następnie, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach tzw. prawie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych.

IV. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie adresu e-mail jest konieczne. Bez tego aplikacja i urządzenie acoGO! nie będzie działać i nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług. Jeśli jesteś Subskrybentem, konieczne będzie nadto podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, firmy oraz nr NIP (w przypadku przedsiębiorców). Bez tych danych nie będziemy bowiem mogli zawrzeć z Tobą umowy.

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
w oparciu o profilowanie.

VI. Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. Usługi hostingowe dla nas świadczy OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 1
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 3. W przypadku założenia konta na stronie myaco.pl Twoje dane zawarte w adresie e-mail zostaną przekazane Amazon Web Services, Inc. w związku z wykorzystywaniem przez nas usługi Amazon Web Services.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku korzystania z usługi Amazon Web Services, Inc. Serwery przetwarzające dane znajdują się na terenie Unii Europejskiej.

VIII. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. W przypadku korzystania z acoGO! dane te będą przechowywane tak długo, jak długo będzie istnieć Twoje konto.
 2. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.
 3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.
 4. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

IX. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do
  • dostępu do swoich danych osobowych
  • sprostowania danych osobowych
  • usunięcia danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • przenoszenia danych osobowych
 2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie IV) w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności, lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 6. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres rodo@aco.com.pl

X. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Prawo do wniesienia skargi

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 17.11.2019

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dziękujemy za wypełnienie formularza. Twoje zgłoszenie zostało u nas zarejestrowane. Nasz Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony acogo.pl